alexxxkorotkov(Chrome Extension Publisher)

Publisher alexxxkorotkov has published 1 extension, based on 2 users' rates, alexxxkorotkov's average rating is 3.00, which is ranked #38579 overall extension publishers.
More than 653 users has installed their extension, which is rank #19,687 overall extension publishers.

Who is alexxxkorotkov?

alexxxkorotkov is a browser extension publisher, most of their extensions are productivity extension.


Extensions from alexxxkorotkov

FAQ