Gorgias(Chrome Extension Publisher)

Publisher Gorgias has published 1 extension, based on 516 users' rates, Gorgias's average rating is 4.42, which is ranked #1088 overall extension publishers.
More than 100,000 users has installed their extension, which is rank #1,662 overall extension publishers.

Who is Gorgias?

Gorgias is a browser extension publisher, most of their extensions are productivity extension.


Extensions from Gorgias

FAQ