Niko Sardas(Chrome Extension Publisher)

Publisher Niko Sardas has published 10 extensions, based on 71 users' rates, Niko Sardas's average rating is 4.64, which is ranked #4004 overall extension publishers.
More than 3,895 users has installed their extension, which is rank #9,711 overall extension publishers.

Who is Niko Sardas?

Niko Sardas is a browser extension publisher, most of their extensions are productivity extension and accessibility extension.


Extensions from Niko Sardas

FAQ