TeramotoDaiki(Chrome Extension Publisher)

Publisher TeramotoDaiki has published 2 extensions, based on 14 users' rates, TeramotoDaiki's average rating is 3.54, which is ranked #14063 overall extension publishers.
More than 2,000 users has installed their extension, which is rank #11,206 overall extension publishers.

Who is TeramotoDaiki?

TeramotoDaiki is a browser extension publisher, most of their extensions are accessibility extension and productivity extension.


Extensions from TeramotoDaiki

FAQ