yojjoyy1(Chrome Extension Publisher)

Publisher yojjoyy1 has published 1 extension, based on 2 users' rates, yojjoyy1's average rating is 5.00, which is ranked #32772 overall extension publishers.
More than 1,000 users has installed their extension, which is rank #14,974 overall extension publishers.

Who is yojjoyy1?

yojjoyy1 is a browser extension publisher, most of their extensions are productivity extension.


Extensions from yojjoyy1

FAQ